Contact

Mitsukoshi Nihonbashi

1-4-1, Nihonbashi-Muromachi,
Chuo-ku,
Tokyo, Japan

Tel. +81 3-3241-3311

Opening Hours

Monday 10:30AM–7:30PM
Tuesday 10:30AM–7:30PM
Wednesday 10:30AM–7:30PM
Thursday 10:30AM–7:30PM
Friday 10:30AM–7:30PM
Saturday 10:30AM–7:30PM
Sunday 10:30AM–7:30PM