Tokyo

Mitsukoshi Nihonbashi

1-4-1, Nihonbashi-Muromachi,
Chuo-ku,
Tokyo, Japan